Застрахователната програма, която предлагаме е “ВСИЧКИ РИСКОВЕ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ”.

Това е услуга, чрез която потребителите, закупили настолни компютърни конфигурации; мобилни компютри и монитори/дисплеи от www.pic.bg, получават допълнителна защита на своята придобивка от непредвидими ситуации, като:

– Пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния, включително токов удар от мълния върху електропреносната мрежа; експлозия, сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар;
– Имплозия, късо съединение, индукция, свръхнапрежение; действие на дим, сажди и корозионни газове;
– Буря; градушка; проливен дъжд; наводнение вследствие на природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
– Свличане, срутване на земни пластове;
– Измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни канализации и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни инсталации;
– Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/, в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж;
– Кражба чрез взлом, грабеж;
– Неправилно боравене или грешки при боравене, небрежност, несръчност и/или липса на умения на персонала, опериращ с електронната техника;
– Всеки друг риск, освен изрично изключените от ОИ.
Моля, имайте предвид, че не се покриват щети, които могат да бъдат възстановени по условията на действащата гаранция.

Самоучастия:

Наименование на обекта: Стационарни компютри и устройства
Тарифно число:1,15% от ЗС
Самоучастие: Задължително безусловно самоучастие на Застрахования по рисковете: неправилно боравене, грешки, небрежност, несръчност и/или липса на умения на персонала, опериращ с електронната техника, кражба чрез взлом и грабеж, вандализъм в размер на 10% от всяка вреда

Наименование на обекта: Мобилно оборудване
Тарифно число: 3% от ЗС
Самоучастие: По рисковете неправилно боравене или грешки на персонала опериращ с електронната техника – самоучастие 10% от всяка вреда. По рисковете кражба чрез взлом и грабеж, вандализъм, пътно-транспортно произшествие на мобилно оборудване – самоучастие 25% от всяка вреда.

Място на застраховката:

Мястото на застраховката е адреса, на който се помещават компютрите, а за мобилните и извън посочения в полицата адрес

Общи изключения:

Тази застраховка не покрива вреди върху сменяеми части и консумативи: тонери, батерии, както и на всички други части от застрахованата електронна техника/оборудване, които по естеството на своята изработка, предназначение или експлоатация подлежат на бърза амортизация.
Тази застраховка не покрива вреди от или вследствие на:
1. война, размирици или всяко друго действие на лице, група лица или организация, целта на които е да се свали или да се влияе на правителство чрез тероризъм, саботаж или по друг насилствен начин; конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки; атомни и ядрени експлозии
2. вреди, вследствие срутване, пропадане или свличане на земни и скални маси в резултат на човешка дейност, изкопни и/или строително-ремонтни работи;
3. преки или косвени вреди върху застрахованото имущество вследствие земетресение, вулканични изригвания, цунами, ураган, тайфун или циклон, снежни лавини;
4. кражба на застрахованата електронна техника/оборудване, освен при наличие на взлом;
5. вреди, причинени от неправилно съхранение: проникване на дъжд, сняг, град или замърсявания през незатворени врати, прозорци или други отвори на сградата; запушване или затлачване на канализационни инсталации; опърляне или стопяване, които не са следствие от появата на пожар, а от допир с нагорещен предмет или от друга причина;
6. експлозии, които са част от технологичния процес и нямат случаен характер, както и тези, извършени по нареждане на властите; поставянето на избухливи, запалителни и други опасни вещества или, освен когато това се налага от естественото протичане на производствения процес, при спазване на всички технологични норми и изисквания
7. преки или косвени вреди върху застрахованата електронна техника/оборудване, причинени от прекъсване в подаването на ток, вода или газ;
8. извършване на ремонтни работи в помещението, в което е монтирана/инсталирана електронната техника/оборудване;
9. собствен недостатък на застрахованата електронна техника/оборудване, включително производствен дефект, както и в резултат на постепенното му увреждане /овехтяване, износване, корозия, ръжда, вреди от микроорганизми, гъбични образувания, плесен, ферментация, преки вреди от животни, птици, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, изпаряване, загуба на тегло, свиване, промяна на цвят, аромат, консистенция и гланц, вреди от светлинно въздействие и други подобни;
10. всякакви естетически вреди от повърхностни одрасквания, замърсяване и други подобни;
11. вандализъм /злоумишлени действия на трети лица/, в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж;
12. изтриване, загуба, деформиране или подправяне на данни или информация на компютър, компютърна система или софтуер; грешно програмиране, компютърни вируси и неоторизиран достъп на трети лица по електронен път; изменение, профилактика, ремонт, поддръжка, тестване, калибриране на електронната техника/оборудване за времето на извършване на съответния процес; 
13. лишаване от възможност за ползване, загуби от обезценка или намаляване на пазарната стойност, загуби от престой, денгуби, пропуснати ползи, лихви, неустойки, загуби на доход или печалба и други косвени вреди;
14. необяснимо изчезване, включително липси, установени при инвентаризация;
15. събитие, настъпило преди влизане в сила на застраховката или след нейното прекратяване;

 

Срок на застраховката:

12 месеца от датата на закупуване;

Застрахователно обезщетение:

Застрахователното обезщетение се изплаща в рамките на петнадесет работни дни, след представяне на всички необходими документи за определяне на размера му и основанието за изплащане. Оценката на щетите се извършва от експерти на Застрахователя, съвместно с представители на Застрахования. Застрахователните обезщетения се изплащат на Застрахования по посочена от него банкова сметка. 

 

ВАЖНО:

Предлаганите от кредитните компании BNP Paribas, Unicredit и TBI Credit застраховки са различни от предлаганата от ПИК компютър застраховка. Те НЕ включват условията, които предлага ПИК компютър.